Để giúp học sinh có nhiều cơ hội tham gia trực tiếp hơn trong các giờ học thí nghiệm, năm học 2011-2012 ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã ứng dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy các môn khoa học tự nhiên, bước đầu thí điểm tại 15 trường tiểu học của tỉnh.