Phê chuẩn công ước La Hay là khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em