Chỉ mới được thành lập vào năm 2006, lại đứng chân trên dải đất có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thế nhưng sau 5 năm hoạt động, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (sau đây gọi tắt là Viện) đã khẳng định vai trò của mình trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp tại khu vực.