(GDVN) - Sự kiện này cũng được xem là biến cố cuối cùng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ trong Chiến tranh Lạnh.