Đây là một câu chuyện tuyệt vời về sự kết hợp giữa Cha và Con cùng tạo nên một sản phẩm trí tuệ và sáng tạo