Thầy bạt tai liên tiếp vào 2 học trò. Tức tối, nam sinh lao vào đánh, dồn thầy giáo vào chân tường.