Trong thực tiễn quản lý nhà nước, tương ứng với mỗi hoạt động đòi hỏi có những cách thức, trình tự giải quyết phù hợp với nội dung công việc cần giải quyết.