Nhớ đến giấc mộng đêm trước, Nguyễn Nghiễm (phụ thân của thi hào Nguyễn Du) sai người mang cá chép thả ra sông. Sau đó mấy đêm, ông lại mơ thấy người đàn bà ấy dẫn một đàn con đến tạ ơn và dặn rằng ngày ấy, tháng ấy, năm ấy ngài sẽ gặp nạn nhưng cứ vững lòng, sẽ có người đến cứu.