Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tiến hành lựa chọn 25 xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.