Người đứng đầu trong một cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn gọi là thủ trưởng của các đơn vị đó, ví dụ: Bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Bộ trưởng và tương đương... Họ là những người có thẩm quyền cao nhất, trách nhiệm lớn nhất trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị.