ND - Hội nghị Trung ương 12, khóa X họp tháng 3-2010 đã đưa ra kết luận về đặc điểm chủ yếu hay đặc trưng của kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Đó là kết luận cuối cùng trước khi công bố lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.