Từ khi có thông tin vàng SJC sẽ trở thành thương hiệu quốc gia, người nắm giữ vàng miếng các thương hiệu khác liên tục bị tiệm vàng, doanh nghiệp ép giá