Văn học, nghệ thuật có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống tinh thần của xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước

QĐND -  2 tin đăng lại

Đó là phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại cuộc gặp với các văn nghệ sĩ để góp ý vào Đề án tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam trong tình hình mới ngày 5-3 tại Hà Nội...