Ra quân tuyên truyền Tháng an toàn giao thông 2011 với chủ đề “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”