(ĐCSVN)- Những năm trước đây và một số năm đầu đổi mới, chúng ta chưa dùng thuật ngữ "Hệ thống chính trị", mà dùng thuật ngữ "Hệ thống chuyên chính vô sản", để chỉ hệ thống cơ cấu tổ chức các cơ quan quyền lực lãnh đạo và quản lý, điều hành xã hội. Hiện nay, thuật ngữ "Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa" được sử dụng chính thức trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước; đó là sự kế thừa và phát triển tư tưởng về "Hệ thống chuyên chính vô sản"- một phát kiến quan trọng của V.I.Lênin.