(VH)- Trong hai ngày 2-3.2, tại TP.HCM, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo “Vấn đề giới và pháp luật lao động” nhằm phân tích, đánh giá những bất cập về giới trong pháp luật lao động hiện nay. Qua đó đề xuất các giải pháp để hiện thực hóa vấn đề giới và pháp luật lao động trong cuộc sống.