(TBKTSG) - Nhiều ý kiến, khi đề nghị xem lại khái niệm “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo”, đã nhấn mạnh những hệ quả không hay từ chủ trương này như không tạo ra được một môi trường kinh doanh bình đẳng. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ khả thi trong hiện tại và ngay cả trong tương lai, e rằng khối kinh tế nhà nước cũng khó lòng giữ được vai trò này.