“Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là việc làm thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ SSCĐ ở đơn vị. Nhưng việc này không phải triển khai các quy định, chỉ lệnh một cách cứng nhắc, mà nó được thể hiện qua vai trò gương mẫu của cán bộ để tạo dựng niềm tin cho chiến sĩ”. Trung tá Lê Văn Hoa, Chỉ huy trưởng Phân đội M8 thông tin tâm sự với chúng tôi như vậy khi nói về những chuyển biến trong chất lượng rèn luyện kỷ luật ở đơn vị mình.