(Dân trí) - Tôi không ngại ảnh hưởng của cái “bạo” trong nội dung các bài văn. Sự hướng dẫn của giáo viên đóng một vai trò quan trọng ở đây. Giáo viên là người đọc cùng các em. Giáo viên đặt dấu nhấn trên những điểm quan trọng, những cái đẹp, chủ ý của tác giả ...