Lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, công ty đạt 28,24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tương đương bằng 110% so với mức 25,68 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2008.