Theo bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo tới Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố năm 2012.