Đánh giá chung về công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Bộ Tài chính, tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2010, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được cũng như 6 tồn tại cần sớm giải quyết.