Giới trẻ Sài thành thích thú thử kem úp ngược blizzard.