Nếu dùng thường xuyên hoặc dùng lượng lớn sẽ có thể làm tổn hại dạ dày.