Ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn 1 thì khả năng điều trị thành công rất lớn.