Trung tâm Vi sinh, Viện Công nghệ thực phẩm kết hợp với Viện Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa ứng dụng và sản xuất thành công nguyên liệu công nghệ sinh học immune - gamma theo công nghệ mới nhất của Hoa Kỳ.