Đó là kết quả điều tra về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông (CNTT-TT) trong doanh nghiệp năm 2009 do Viện Tin học thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (TM&CN) Việt Nam tiến hành.