Báo Người cao tuổi số 893 ra ngày 15-4-2011, đăng bài: “Mượn đất rồi chây lì không trả”; số 918 ra ngày 11-6-2011, đăng bài “Phòng Tài nguyên - Môi trường điếc không sợ súng”. Nội dung hai bài báo phản ảnh việc ban hành các văn bản giải quyết trái pháp luật trong tranh chấp đất đai của UBND huyện Mỏ Cày Nam và UBND tỉnh Bến Tre.