UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra liên ngành theo QĐ số 1308/QĐ-TTBT ngày 12/8/2013 để tiến hành thanh tra các vụ việc tại BVĐK Bình Thuận theo đơn thư tố cáo của viên chức ở bệnh viện và qua phản ánh của báo chí trong thời gian gần đây.