Mặt nạ tóc bằng mayonnaise vừa dễ làm, lành, lại không tốn kém lắm.