Theo ý kiến chung của các doanh nghiệp (DN) xuất, nhập khẩu, việc Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng thêm 2,1 % sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN.