ND - Tháng chín hằng năm được chọn làm Tháng An toàn giao thông (ATGT) là nhằm vào dịp khai trường của hơn 20 triệu học sinh, sinh viên nước ta. Giáo dục và tạo sự chuyển biến đối với học sinh, sinh viên nói riêng, thanh, thiếu niên nói chung có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm trật tự ATGT trước mắt và hình thành nền nếp kỷ cương lâu dài.