(VOH) - Công tác tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế ngày càng được quan tâm về nhiều mặt, qua công tác tuyên truyền và phản ánh thông tin hai chiều, chính sách thuế được cải cách phù hợp hơn. Hình thức và phương pháp tuyên truyền được sử dụng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên công tác tuyên truyền thuế còn mặt hạn chế.