Cứ mỗi kỳ tuyển sinh đại học, các thí sinh thi lại sôi nổi bàn thảo với nhau trong việc chọn ngành, chọn trường.