Từ góc độ sức mạnh quân sự, có thể chia các quốc gia Đồng Nam Á thành ba nhóm. Chúng ta hãy xem xét khả năng nhập khẩu vũ khí và hợp tác kỹ thuật quân sự của khu vực này.