Bức tranh “Rồng thiêng đất Việt hướng về biển Đông” đạt giả nhất cuộc thi.