Qua Hội thao, BTC sẽ phát hiện từ những VĐV có thành tích xuất sắc để lựa chọn và tăng cường cho lực lượng thể thao thành tích cao Quân đội.