Để bảo vệ cô bạn thân và chứng minh vị trí độc tôn, Khánh Thy đã không ngần ngại đưa ra những nhận định mù mờ và có phần khiên cưỡng.