TTO - * Đầu tháng 5-2010 tôi nộp đơn xin việc và được công ty chập nhận vào làm. Nhưng sau 2 tháng thử việc tôi không ký hợp đồng lao động và tự ý nghỉ việc mà không ban giao công việc lại cho công ty.