– Để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tham khảo và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản cuốn sách(4/2009): “Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh” do PGS, TS. Lê Minh Quân – Viện Chính trị học, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn.