Thực hiện đúng Điều 34, Luật Giáo dục đại học, từ năm 2014 các trường đại học, cao đẳng sẽ được tự chủ trong tuyển sinh.