Nhiều công ty than đầu tư những thiết bị hiện đại, đồng bộ trong khai thác than.