Bài viết hướng dẫn tự tạo những chiếc loa ngoài với chất lượng âm thanh ở mức khá.