(ICTPress) - Năm 2015: 80% hộ gia đình có máy thu hình xem được truyền hình số.