Thực chất trong 4 công ty này, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh thật. 3 công ty còn lại Quỳ thuê người làm giám đốc, kế toán, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Quỳ.