Tại mục 1 - Điều 5 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ có nói: "Đối với các dự án quan trọng quốc gia, chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình trình Quốc hội xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư".

Vậy cho tôi hỏi "Đối với các dự án khác" được nêu trên thì không phải lập Báo cáo đầu tư nhưng có cần phải xin chủ trương đầu tư hay không? Nguyễn Tiến Thông - nguyentienthong719@gmail.com Trả lời Về chủ trương đầu tư: Hiện nay chưa có quy định thể thức văn bản cho phép đầu tư. Do vậy, tùy thuộc vào tính chất dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư mà cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư dưới hình thức quyết định cho phép đầu tư, thông báo hay văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư: Tùy thuộc loại dự án, nguồn vốn đầu tư, yêu cầu quản lý mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định những nội dung dự án phải tuân thủ, ví dụ: tên dự án, địa điểm, mục tiêu đầu tư, diện tích chiếm đất, nguồn vốn đầu tư, hình thức đầu tư, thời gian thực hiện, … Danh mục dự án đầu tư xây dựng phải nằm trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp dự án đầu tư không có trong danh mục thì chủ đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung vào danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch thì mới có cơ sở để lập dự án đầu tư. Trung tâm Thông tin Bộ XD