Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1901 ngày 23/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực bậc cao và cung cấp sản phẩm KHCN chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp CNH – HĐH của các tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.