Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu trong nước các gói thầu...