TT - Ngày 5-9, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.