Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động Xã hội Hà Giang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐ-TBXH tỉnh, với chức năng tổ chức thực hiện việc chữa bệnh, cai nghiện; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách; dạy nghề, lao động sản xuất; tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.